Transparantie over natuurlijk en sociaal kapitaal

Wat is de maatschappelijke impact van mijn activiteiten en productieketens? En hoe breng ik die vervolgens in kaart en rapporteer ik er over in mijn jaarverslag? Deze vragen stelden de bedrijven zich die deelnamen aan de Green Deal Samenwerken aan transparantie van natuurlijk en sociaal kapitaal. ImpactReporters werd ingeschakeld om de geleerde lessen van de afgelopen twee jaar te inventariseren, en die te communiceren met de buitenwereld.

Betere informatie voor betere besluiten
Door de impact van de bedrijfsvoering op mens en natuur zichtbaar te maken – en oog te krijgen voor de afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen – ontstaat een beter beeld van de prestaties van het bedrijf of organisatie, de risico’s en de kansen. Zo rapporteerde AkzoNobel over milieuaspecten en sociale aspecten van de pulpfabrieken in Brazilië. In zijn jaarverslag maakte het bedrijf op heldere wijze duidelijk dat in deze fabrieken verbetering nodig en mogelijk is. Wegenbouwer BAM liet de werkelijke kosten (inclusief milieukosten) uitrekenen van de verschillende soorten asfalt die het gebruikt. Die informatie wordt nu ingebracht bij aanbestedingen. De opdrachtgever kan zo de milieukosten meewegen. Tapijtfabrikant Desso liet uitzoeken waar in de keten het bedrijf de grootste impact op natuurlijk kapitaal heeft. Dat bleek tot hun verassing wol te zijn: het houden van schapen zorgde onder andere voor hoge gehaltes aan stikstof en fosfor in de weides en verminderde biodiversiteit.
Het zijn een paar voorbeelden van de kleine 30 pilots die in het kader van de Green Deal werden uitgevoerd.

Geleerde lessen
Na een tweejarig traject was het tijd het gevolgde proces te beschrijven, en de geleerde ervaringen en lessen te delen. Niet omdat dat nu eenmaal moet na zo’n traject, maar om de vele bedrijven die hier nog niet meer bezig zijn te inspireren. De tender die het ministerie van Economische Zaken uitschreef voor de communicatie over deze Green Deal, werd gewonnen door ImpactReporters. Een uitdagende opdracht, voor het produceren van flyers, banners, sheets, een tweetalige eindrapportage in geprinte en digitale vorm en een communicatieplan.